Tekst Deklaracji Porozumienia

DEKLARACJA

OBYWATELSKIEGO POROZUMIENIA

OSÓB i ORGANIZACJI

na rzecz TRADYCJI i NIEPODLEGŁOŚCI


My, członkowie  lub sympatycy  organizacji pozarządowych a także inni  obywatele aktywni w życiu społecznym  swoich środowisk, 

-         odwołujący się do  chrześcijańskiego  systemu wartości, opartego o Dekalog  i Ewangelię,

-         kultywujący Tradycję,  rozumianą  jako dorobek  intelektualny i duchowy  cywilizacji łacińskiej,

-         występujący  o ochronę  obecności Krzyża,  szczególnego symbolu chrześcijaństwa i cywilizacji łacińskiej  w przestrzeni publicznej, 

-         dumni z  kulturowego i gospodarczego dziedzictwa narodu  i dbający       o  zachowanie tej  wielkiej spuścizny  przez  następne pokolenia Polaków, 

-         uznający niepodległość państwa polskiego oraz wolność jego obywateli jako warunek konieczny dla pełnego rozwoju narodu polskiego oraz pomyślnej jego przyszłości, za które to wartości miliony naszych rodaków poświęciło swe życie,

-         stawiający  sobie i  każdej instytucji publicznej  wymóg  podejmowania  działań,   w których bezwzględnym nakazem  zawsze pozostają  dążenie do sprawiedliwości i ukazywania całej prawdy oraz dbałość o honor i godność Rzeczpospolitej,  

obecni na Konwencie Organizacyjnym w dniu 9 stycznia 2012 r. w Tarnowie  zawiązujemy  Obywatelskie Porozumienie  Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości (zwane dalej Porozumieniem),  mające  na  celu  urzeczywistnianie wyżej wymienionych  wspólnych nam wartości, poprzez : 

-         podejmowanie wspólnych inicjatyw i realizację  wspólnych  projektów,

-         wspieranie, w miarę możliwości,  innych działań, zbieżnych z celami niniejszego Porozumienia,  podejmowanych i realizowanych przez  sygnatariuszy, bądź inne organizacje,

-         systematyczną  wymianę doświadczeń  i informacji  o przedsięwzięciach realizowanych przez sygnatariuszy,

-         podejmowanie działań i organizacji wydarzeń, które służą aktywizacji    i  integrowaniu  lokalnych  środowisk  patriotycznych.

1. Porozumienie  przybiera  formułę  konfederacji    i  pozostaje  otwarte dla wszystkich osób i  stowarzyszeń, w tym także  nie posiadających osobowości prawnej zrzeszeń  i organizacji, kierujących się  chrześcijańskim systemem wartości oraz  działających  na  rzecz  kultywowania tradycji,  patriotyzmu i  budowy społeczeństwa obywatelskiego.

2. Warunkiem przystąpienia do Porozumienia w przyszłości jest:

a/ w przypadku osoby fizycznej – złożenie własnoręcznego podpisu pod niniejszą Deklaracją,

b/ w przypadku organizacji, której  cele są zbieżne z niniejszą Deklaracją – podjęcie przez jej statutowy organ odpowiedniej Uchwały w sprawie przystąpienia do Porozumienia.

Dołącz  do sygnatariuszy tej Deklaracji, zgłaszając swój akces  na  adres e-mail: kontakt@intarnet.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.